شرکت پیشگامان صنعت سنگ تولید و توزیع انواع سنگهای ساختمانی و تزئینی
العربيةفارسیEnglish

بافت سنگ هاي آذرين

به طور كلي ، هر قدر سرعت سردشدن كندتر باشد ، تعداد مراكز تبلور كمتر است و يون ها فرصت كافي براي مهاجرت به سوي مراكز تبلور را خواهند داشت . اين امر سبب مي شود تا تعداد بلورها اندك ولي تا اندازه اي بزرگ باشند ، در عوض اگر سرعت سردشدن سريع باشد مراكز تبلور بيشتري به وجود مي آيد كه اين امر سبب تشكيل بلورهاي كوچك تر مي شود . در اين حالت سنگ هاي آذرين بيروني پديد مي آيند .

 

سنگ هاي فاقد بلور و به اصطلاح شيشه اي چون به سرعت سرد مي شوند ، يون هاي موجود در مايع مذاب فرصت بستن ندارند و ساختمان منظم بلورين حاصل نمي شود . در واقع ، به علت انجماد سريع ، يون ها بي حركت مي شوند و حالتي شبيه مايع (فاقد نظم و ترتيب بلوري ) در آنها به وجود مي آيد .اين همان شيشه طبيعي است كه بعضي ازسنگهاي آتش فشاني از آن دسته اند .

به طور كلي سنگ هاي آذرين را به انواع درشت بلور ، ريزبلور و شيشه اي ( فاقد بلور) طبقه بندي مي كنند . البته بافتي به نام پرفيري هم وجود دارد كه درآن بلورهاي درشت در زمينه اي فاقد بلور يا ريز بلو قرار دارند . وجود اين بافت حاكي از آن است كه سنگ در دو مرحله سرد شده است . مرحله اول در اعماق ، شروع به سرد شدن مي كند و بلورهاي درشت تشكيل مي شوند . مرحله دوم در مسير حركت و نزديك شدن به سطح زمين به علّت سرد شدن نسبتاً سريع بلورهاي ريزتشكيل مي شوند و سرانجام در سطح زمين به علت سردشدن سريع ماگماي بلوري تشكيل مي شود و شيشه خميره سنگ را تشكيل مي دهد .

در بعضي از سنگ ها هيچ بلوري ديده نمي شود . مانند ابسدين كه شبيه شيشه سياه شكسته است و يا منظره قيرمانند دارد . بافت اين سنگ تماماً شيشه اي است . بافت حفره دار واسفنجي نيز درسنگ پا و پوكه معدني ديده مي شود كه به علت خروج گازها از گدازه در حال انجماد ، چنين سنگ هاي حفره داري به وجود مي آيد .

 

مقالات سنگ

برخی نمونه کارهای ما